Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα για Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση διενεργεί ελέγχους έναντι των βάσεων δεδομένων νομικής ισχύος. Όλοι οι ταξιδιώτες που επιζητούν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα υποχρεούνται να αποκτήσουν μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, πριν να τους επιτραπεί η επιβίβαση.

Αν η ηλεκτρονική αίτησή σας για ταξιδιωτική εξουσιοδότηση εγκριθεί, τεκμηριώνεται ότι πληροίτε τα κριτήρια για να ταξιδέψετε, όμως δεν τεκμηριώνεται ότι σάς επιτρέπεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα. Κατά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβληθείτε σε έλεγχο από έναν Αξιωματικό Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα λιμένα εισόδου, που μπορεί να αποφανθεί ότι δεν δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας για το Πρόγραμμα Παραίτησης από Βίζα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο στο πλαίσιο της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση ότι δεν πληροίτε τα κριτήρια για μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση δεν σας αποκλείει από το να αιτηθείτε για μια ταξιδιωτική βίζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από σας ή για λογαριασμό σας από κάποιο εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος πρέπει να είναι αληθή και σωστά. Μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί σε κάθε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. νέα στοιχεία που επηρεάζουν τα κριτήρια καταλληλότητας. Μπορεί να υποβληθείτε σε διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις αν εν γνώση σας και εκ προθέσεως προβείτε σε μια κατ’ ουσίαν ψευδή, φανταστική ή δόλια δήλωση ή αντιπροσώπευση σε μια ηλεκτρονική αίτηση ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης που υποβλήθηκε από σας ή για λογαριασμό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν μετά την υποβολή της αίτησης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα λιμάνι εισόδου στο οποίο σας επιτραπεί η είσοδος με το πρόγραμμα Visa Waiver (VWP) από έναν αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας τελωνείων και προστασίας των συνόρων των Η.Π.Α, δεν έχετε το δικαίωμα απασχόλησης χωρίς προηγούμενη σχετική έγκριση ή φοίτησης σε κάποιο σχολείο ή εκπροσώπησης ξένων μέσων πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας υπό τους όρους του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για: 1) μεταβολή του καθεστώτος ιθαγενείας σας, 2) παράταση παραμονής ή 3) μεταβολή του δηλωθέντος τόπου κατοικίας σας, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, εκτός αν πληροίτε τους όρους που ορίζονται υπό του 245(c)(4) Νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών υπόκεισθε σε ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ από τη χώρα.